Vedtægter for Behandl os ordentligt

§ 1 Navn
Græsrodsbevægelsen hedder Behandl os ordentligt

§ 2 Hjemsted
Til enhver tid den siddende talsmands adresse

§ 3 Formål
Behandl os ordentligt skal igennem sit arbejde med dens idegrundlag virke for at udbrede
viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig, almennyttigt -, socialt -, humanitært -, og
oplysende karakter. På samme grundlag skal Behandl os ordentligt medvirke til udbredelse
og forankring tiltag der kan støtte og hjælpe borgere på overførselsindkomst og deres
børn/familie. Det sikres gennem § 3, § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, § 3 stk. 3 og § 3, stk. 4

• §3, stk. 1 Arbejde for udbredelse og forankring af nedsat arbejdstid, med den dermed
følgende deling af arbejdet, da arbejdsløsheden er et af de største fakta til folk havner i
fattigdom og ensomhed uden for samfundet
• §3, stk. 2 Arbejde for at afholde almennyttige – og sociale aktiviteter og yde humanitær
hjælp
• §3, stk. 3 Arbejde for at lave opsøgende arbejde, oprette netværk og
bosteder/overnatninger for borgere på overførselsindkomst og hjemløse som er med til
at forbedre borgernes livs – og levevilkår
• §3, stk. 4 Arbejde for at yde oplysende arbejde og afholde kurser som er med til at
forbedre borgernes livs – og levevilkår og klæde de frivillige bedre på
§ 4 Medlemmer
Alle kan blive medlem af Græsrodsbevægelsen Behandl os ordentligt
Alle som har tilmeldt sig og hermed givet tilsagn om ønsket medlemskab via
www.behandlosordenligt.dk eller pr. brev/mail er som at betragte som medlem

§ 5 Kontingent
Kontingentet er fastsat til 0,- kr.

§ 6 Styregruppe (bestyrelse)
Styregruppen består af 3-7 medlemmer som udpeger en talsmand. Hovedformålet for
styregruppen er at arbejde for græsrodsbevægelsens formål bliver realiseret
Talsmanden og styregruppen tegner foreningen udadtil

• §6, stk. 1. Styregruppen kan selv eller i samarbejde med medlemmer nedsætte udvalg
og grupper
• §6, stk. 2. Styregruppen er den som udfærdiger forretningsorden for udvalg og grupper
• §6, stk-3: Et styregruppemedlem kan ikke være medlem af andre foreninger og
facebook grupper som ønsker at modarbejde eller ødelægge Støtteforeningen Hjælp til
Hjælp og Behandl os ordentligt og deres virke

§ 7 Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december følger hermed
kalenderåret og godkendes af styregruppen

§ 8 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Den ordinære generalforsamling afholdes efter behov. Indkaldelsen til generalforsamlingen
sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse. Generalforsamlingen træffer
beslutninger ved almindeligt stemmeflertal

§ 8 b dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Talsmandens beretning
3. Forlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6. Evt.

§ 9Gæld
Der kan ikke stiftes gæld i Behandl os ordentligt

§ 10 Vedtægtsændring
Kan ske hvis styregruppen mener der er grundlag for vedtægtsændringer, det kan skyldes
lovændringer der ændre samfundet
Der vil også kunne ske vedtægtsændringer, hvis der er 2/3 af samtlige medlemmer som
ønsker vedtægtsændringer, på generalforsamlingen skal der være 3/4 for
vedtægtsændringerne før der kan vedtages og det skal ske på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum

§11 Ekskludering af medlem
Alle kan ekskluderes og den kan finde sted, hvis foreningens vedtægter og formål overtrædes
Eksklusion foretages af talsmanden og styregruppen

§ 11 Opløsning
Græsrodsbevægelsen kan opløses hvis styregruppen og talsmanden bliver enige med 2/3
stemmer om det og så frem der er midler gives det til humanitære formål

Vedtægter godkendt den 19-01-2017

Styregruppen:

Leif Stani Leszcynski
Paw Nielsen
Steffen Hansen
Lissi Andersen
Peder Bæk